10 04 11:

Kontrakt med YouSee underskrevet. – I henhold til beslutningen på generalforsamlingen har bestyrelsen forhandlet de sidste ting på plads med YouSee og underskrevet kontrakten. De vil gå i gang med arbejdet i løbet af foråret. I god tid før overgangen vil alle modtage information mht. ”pakkevalg”, og hvor man kan henvende sig, hvis man har problemer med at modtage signaler.

21 02 11:

Ændring i snerydningspligt. – Fredericia kommune har ved skrivelse af 07 02 11 meddelt, at de fremover ikke vil/må rydde fortovene langs Antaresvej, Neptunvej og Jupitervej syd for Venusvej. Det anføres, at de fejlagtigt har gjort dette tidligere. Ved tlf. henvendelse har de oplyst, at de har konstateret, at der på disse veje ikke er noget forbud mod at have en låge fra grundene ud til fortovet, og at der derfor ikke er noget til hinder for, at man/grundejerne kan komme ud at rydde sne. Med andre ord – grundejerne langs de nævnte veje har fremover snerydningspligten på fortovene på disse veje.

 15 01 11:

Informationsmøde med YouSee blev som planlagt afholdt 13 01 11. Der var omdelt invitationer til alle medlemmer, og det var mødt ca. 150 personer.

Formanden, Willy Madsen, indledte med at gennemgå baggrunden for mødet, herunder at vores antenneanlæg nok ikke helt lever op til nutidens krav, og at bestyrelsen derfor har undersøgt markedet, hvilket er mundet ud i et konkret tilbud fra YouSee. Stofa er orienteret om vores undersøgelser, og de har tilkendegivet, at de p.t. ikke er i stand til at komme med noget attraktivt tilbud.

Marianne Pedersen, YouSee, gennemgik herefter de ting, de kan tilbyde. Meget kort kan det beskrives sådan:   YouSee opgraderer vores nuværende antenneanlæg, og deres bredbåndsforbindelse tilsluttes dette. Vi bevarer altså vores anlæg, og vi kan benytte de tilslutninger, vi har i dag. Der skal heller ikke tilsluttes bokse el. andet i huset, med mindre man ønsker yderligere faciliteter. Man kan frit vælge mellem grundpakke, mellempakke og fuldpakke, og man kan tilvælge bredbånd og telefoni. Senere på foråret kommer ”frit valg”, som er en mulighed for - ud over grundpakken - at vælge enkelte kanaler. Dette vil dog – i forhold til pakkerne – blive forholdsmæssigt dyrt.

Ved at bevare antenneforeningen og lade den være ”kunden” hos YouSee, opnår vi en rabat på 20-25 % i forhold til ”enkeltkundeprisen”. De priser vi gennem kontrakten kan tilbyde er:

Grundpakke med 28 kanaler      (2010)  120 kr. pr. måned – (2011)  113 kr. pr. måned – ca. 1.356 pr. år.

Mellempakke med 37 kanaler         -       232 kr. pr. måned -       -       238 kr. pr. måned – ca. 2.856 pr. år.

Fuldpakke med ca. 60 kanaler         -       330 kr. pr. måned -       -       338 kr. pr. måned – ca. 4.050 pr. år.

De anførte priser er med en smule usikkerhed, da vi ikke helt kender kopydan-afgiften for 2011, så den er sat til samme sats som i 2010. Priserne kan af YouSee reguleres fra år til år, så vi har ikke faste priser for f.eks. 5 år.

Til sammenligning med de anførte priser kan oplyses, at vi for 2. halvår 2010 har betalt 221 kr. pr. måned for de signaler, vi får fra Stofa.

Der er i kontrakten tilknyttet nogle betingelser. Som følge af, at YouSee bekoster opgradering af vores anlæg (anslået til ca.  500.000 kr.), skal vi binde os til YouSee som teleudbyder i 5 år, hvorefter vi med et varsel på 9 mdr. kan opsige aftalen.

I kontrakten er også taget nogle forbehold for skjulte fejl i det eksisterende anlæg, og udbedring af disse sker for vores regning. Det forsøges at få denne risiko minimeret.

YouSee regner med, at selve det nedgravede anlæg – altså hovedkablerne til fordelerskabene – vil være OK til at klare den yderligere belastning, der vil komme. Derimod vil der form. være nogle stikledninger fra skabene til 1. fordeler i husene, der ikke vil være gode nok. Specielt de ældste, som er med grå kabler, kan være et problem.

Der er opgivet ca.-pris for fornyelse af 20 m stikledning:  Ca. 1.700 kr. hvis man selv graver ledningen ned, og ca. 6.000 kr. hvis den skal ”skydes” ind.

Der vil i nogle af husene form. også opstå problemer med kabler og stik. i og med, at programmerne ligger meget tæt, skal ledningerne være dobbeltisolerede, og der skal bruges godkendte stik. Dette arbejde vil dog kunne udføres af de fleste med lidt håndelag, så vi taler her om få hundrede kroner i udgift. Problemerne vil specielt opstå, hvis man ud over TV vil have bredbånd og telefoni.

Efter gennemgangen af YouSees´ tilbud var der livlig debat. De fleste gik på, om vores anlæg var godt nok til at klare den ekstra belastning. YouSee oplyste, at de havde opgraderet flere anlæg på alder med vores, og der var det gået OK.

Der blev også stillet spørgsmål om service/hurtig reaktion, og der blev gjort opmærksom på, at man var helt tabt for omverdenen, såfremt der opstod afbrydelse, og man havde både TV, bredbånd og telefon hos YouSee. Der er i kontrakten ikke anført nogen max-tid for service.

Flere ønskede til den kommende generalforsamling priseksempler på udskiftning af stikledninger m.v. Dette ønske vil blive forsøgt opfyldt.

Formanden afsluttede mødet og oplyste herunder, at bestyrelsen vil arbejde videre med YouSee´s tilbud, og det vil form. ende ud i, at der til generalforsamlingen d. 23. marts vil være et egentligt forslag om,  at vi vælger YouSee som ny teleudbyder.

Mødet afsluttet kl. 2120.

Der var fremlagt div. brochurer om YouSee, og herunder også om de kanaler, der er i de forskellige pakker. Såfremt ikke alle har fået disse brochurer, har sekretæren nogle stykker liggende.

Med hensyn til stikledningerne ligger der på vores hjemmeside under ”Diverse” en henvisning til HomeConnect, hvor man kan få ideér og vejledning om, hvordan ledninger og stik skal være. I kan også gå direkte ind under:   www.homeconnect.me

  Det kan tilføjes, at godkendte stik og kabler skulle kunne fås dels hos Silvan og dels hos Linnemann.

 

Vi kan i øvrigt opfordre til, at I jævnligt kikker ind på hjemmesiden. Vi vil opdatere med det nye, der måtte kommer frem inden generalforsamlingen, så I kan være informeret så godt som muligt.

Vi har således fået svar fra YouSee vedr. responstider ved fejlmeldinger, som der blev spurgt om på informationsmødet.

Man deler op i flg:

A-fejl, hvor f.eks. 3 husstande el. flere ikke har signal. Her skal der være en tekniker inden 8 timer, gældende hele døgnet alle ugens dage.

B-fejl, hvor en husstand ikke har signal. Her skal en tekniker være der inden 24 timer.

C-fejl, hvor der er dårligt signal, eller f.eks. en kanal mangler. Her er fristen 48 timer på hverdage.

D-fejl, hvor der f.eks. er problemer med en boks. Her skal teknikeren være der indenfor 5 hverdage.

07 09 10:

I fortsættelse af planerne om genplantning af træer på vængerne, er der foretaget yderligere undersøgelser, herunder af deklarationer m.v. Det må konstateres, at det ikke er så helt ligetil, idet der gælder forskellige regler for området. Der arbejdes videre med det, så vi kan få et overblik over, hvilke muligheder der er. Inden det er klarlagt, vil et informationsmøde med kommunen ikke tjene noget formål, så det er der p.t. ikke taget initiativ til.

13 08 10:

Vedr. vores antenneanlæg:
Stofa har været ejet af den svenske telekoncern TeliaSonera, men det er nu blevet solgt til Ratos-koncernen, der også er svensk.
Ratos er ikke nogen ny koncern, men kan dateres tilbage til 1866. Det omfatter en lang række selskaber, og det er hensigten at Stofa skal fortsætte som hidtil, men ”geares op”. De vil arbejde intenst på at udbyde mere interessant indhold og endnu bedre tjenester til kunderne.
I forbindelse med ejerskiftet er navnet Telia Stofa A/S ændret til Stofa A/S.
Der har i den senere tid været en del problemer med antenneanlægget, og nogle har desværre oplevet en ret lang ekspeditionstid. Vi håber, at det bedres fremover.
Der en indtil videre ikke ændringer i vores kontrakt og samarbejde med Stofa.
Der kikkes i øvrigt stadig på, hvilke muligheder vi har med anlægget. YouSee har bedt om oplysninger om vores anlæg. Det har de fået, og de afholder i september en temadag i København, hvor dele af bestyrelsen tager over og kikker på, hvad der kan tilbydes.

M.h.t. vores nye asfaltbelægning har vi modtaget svar på vores skrivelse til kommunen om det mange revner, der er opstået. De anfører, at det er ”gamle revner”, der slår igennem, og at der ikke er tale om ”ukonditionsmæssigt udført arbejde”. M.h.t. de lunker/fordybninger, der giver mindre søer rundt omkring, ses der stadig på dette, og det forventes, at en udbedring vil ske her i efteråret.
Vi har givet retursvar om, at vi ikke er enige i deres konklusion om revnerne, og at alle revner i øvrigt ikke er lappede. Videre forsøger vi at få en mere sagkyndig vurdering af arbejdet.

Der er modtaget henvendelse om manglende vedligehold af en ejendom på Marsvænget – ejeren/dennes stedfortræder er tilskrevet om dette.

Vedr. vores træer er vi fortsat i kontakt med kommunen, og der er ikke noget afgørende nyt.

08 06 10:

Genplantning af træer:

Efter generalforsamlingen blev kommunens landskabsarkitekt orienteret om afstemningen på generalforsamlingen – 84 for og 45 imod genplantning. De blev videre orienteret om den meget engagerede debat, og herunder specielt at beboerne havde meget svært ved at acceptere størrelsen af de træer, kommunen ønskede.
Da vi herefter ikke hørte noget fra kommunen, blev de kontaktet i slutningen af maj. Det blev oplyst, at genplantningen ikke var opgivet, og den var ikke nævnt som et led i de igangværende besparelser. Når vi ikke havde hørt fra dem, var årsagen, at der alligevel ikke kunne plantes før til efteråret. Sagen lå p.t. til afgørelse hos afdelingslederen.
Landskabsarkitekten er bekendt med beboernes ønske om et informationsmøde, men det bliver først efter sommerferieperioden.

Der er konstateret talrige revner i den nylagte asfalt i området. Kommunen er skriftligt gjort bekendt med dette, men vi har ikke fået nogen tilbagemelding. Dog har de indtil videre foretaget lapning af revnerne på Antaresvej.

Der er fra You-See modtaget henvendelse om samarbejde.Bestyrelsen havde en drøftelse om det, og der var enighed om at kikke nærmere på det. Videre ses på, om andre udbydere kan være interessante.
Willy Madsen, Hans Clausen og Elvin Petersen undersøger mulighederne.

Legepladserne er fortsat udsat for forskelligt hærværk. De 3 nye legehuse er alle beskadiget på forskellig vis, og det ene i en sådan grad, at det er blevet pillet ned.
Samtidig er det indtrykket, at pladserne kun bliver brugt meget lidt, og vi skal nok inden længe se på legepladsernes fremtid.

 

15.01.2010 (Snerydning og glatførebekæmpelse)
Kommunen foretager ikke snerydning og glatførebekæmpelse på blinde boligveje (og det er vores jo). Det er derfor grundejernes pligt at foretage dette jf. nedenstående regulativ.

Snerydning
Grundejernes snerydningspligt omfatter rydning af færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmberedskaber, læskure ved busholdepladser og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejerne har pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. For byer og bymæssig bebyggelse har byrådet besluttet, at fortove og stier skal ryddes ud for ejendommen i et omfang, så borgerne uhindret kan færdes der. Snebunker skal lægges på den resterende del af fortovet. Hvis der ikke er plads på fortovet, kan sneen lægges på den nærmeste del af vejbanen. På veje med cykelsti skal sneen lægges uden for cykelstien.
Glatførebekæmpelse
Det er grundejernes pligt at bekæmpe glat føre, og det skal ske, så snart det er muligt, efter at det er blevet glat. Bekæmpelsen kan ske ved at strø sand eller lignende. Grundejerne har ved glat føre altid pligt til gruse trapperne til deres ejendomme. For byer og bymæssige bebyggelser har byrådet desuden bestemt, at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele fortovet.

 

05.10.2009 (Nabohjælp)

Hjælp hinanden med at forhindre indbrud. Fortæl naboen når I tager på ferie og bed dem om at holde øje med huset og uvedkommende, der viser interesse for huset, mens I er væk.

Lås døre og luk vinduer selv hvis I bare forlader huset i kort tid. Selv hvis I er hjemme, er det en god idé at holde dørene låst, da tyve ikke undser sig for at gå ind, selv om beboerne er hjemme.  

 

01.09.2008 (Resultat af kommunens fortovsbesigtigelse)
Fortovene er i uge 35 blevet besigtiget og resultatet er, at fortovene generelt er i en stand, der er acceptabel.
Der er dog blevet noteret flere forhold, bl.a. vandlåse, der står for højt, fliser med for store opspring, lunker, manglende sidestøtte (sandsynligvis dårlig retablering efter kabelarbejde), knuste fliser ved sideveje til Spicavænget, og chaussestens bånd, der er ude af niveau. Disse forhold vil blive udbedret løbende når tiden og økonomien tillader det. Forhold der er decideret farlige vil blive udbedret hurtigst muligt.
Restlevetiden for følgende fortovsstrækninger er vurderet til mindre end 5 år:
Jupitervej nord for Venusvej, vestside
Neptunvej syd for Venusvej, vestside
Neptunvej syd for Venusvej, østside
Neptunvej nord for Venusvej, østside
Titanvænget nordside

Restlevetiden for følgende fortovsstrækninger er vurderet til mindst end 5 år:
Jupitervej syd for Venusvej, vestside
Jupitervej syd for Venusvej, østside
Neptunvej nord for Venusvej, vestside
Spicavænget sydside
Miravænget nordside
Atlasvænget nordside
Titanvænget sydside

Restlevetiden for følgende fortovsstrækninger er vurderet til mindst end 10 år:
Venusvej nordside
Venusvej sydside
Jupitervej nord for Venusvej, østside
Antaresvej vestside
Antaresvej østside
Spicavænget nordside
Atlasvænget sydside
Ceresvænget nordside
Ceresvænget sydside
Pallasvænget nordside
Pallasvænget sydside

Uanset vurdering af restlevetid vil økonomien påvirke, i hvilken takt renovering kan finde sted.
De øvrige punkter i referatet af 24. juni 2008 samt Deres henvendelse pr. telefon er endnu ikke behandlet. De vil høre mere herom senere.

24.06.2008 (Referat af møde med kommunen)

1.      Beskadigede og ujævne fortove.
Vi gjorde opmærksom på de mange blinde, der færdes i området. Det gjorde et vist indtryk. Senest 1.9. vil området blive gennemgået og evt. skæve og beskadigede fliser rettet op. Fortovene bliver ikke omlagt, men alene repareret i denne omgang. 

2.      Beskadiget asfaltbelægning på veje og stier
Gennemgang bliver ligeledes foretaget senest 1.9. Huller vil blive repareret, men der bliver ikke lavet ny belægning i denne omgang.

3.      Oprensning af kloakker på stierne
Har været sparet væk i en periode pga. nedskæringer. Ib Doktor vil nævne det i teknisk udvalg for om muligt at få det på budgettet igen. Chancerne er næppe store, så vandet bliver nok ved med at flyde over jorden.

4.      Utilstrækkelig hækklipning mod veje, fortove og stier
Kommunen har påtaleret, men denne er ikke blevet gennemført. Der vil blive lavet en fælles henvendelse (brev) fra kommunen og Jupiter med henstilling til grundejerne, om at få forholdet bragt på plads. Kommunen skriver brevet, og Jupiter omdeler til beboerne i området. Dette skal ske inden 2. hækklipning til efteråret.

5.      Knallertkørsel på stierne
Problemet er svært at løse. Der blev nævnt et problem med bilkørsel på stien mellem Uranusvænget og Vegavænget. Det kan løses med en ”pullert” midt på stien ved Uranusvænget. Bliver vurderet i forbindelse med gennemgangen 1.9.

6.      Hastigheden på Venusvej og i kvarteret generelt
I efteråret vil der blive udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen. I den forbindelse vil ønskerne om chikaner ved Antaresvej og Neptunvej blive prioriteret. Det er ønskeligt med et par vejbump på Neptunvej, da de minibusser, der henter og bringer børn på Fredericiaskolen, kører alt for stærkt. Dette blev noteret.

 

13.05.2008 (Brev til kommunen)

Angående kritisable forhold i Stjernekvarteret

Som det er fremgået af tidligere henvendelser, og som det ligeledes er fremgået af dagspressen, er der en række forhold i Stjernekvarteret, som er klart utilfredsstillende for beboerne i området. Bestyrelsen for grundejerforeningen Jupiter har herunder oplistet disse forhold.

1.      Fortovene er i flere gader meget ujævne og stærkt beskadigede med risiko for, at ældre og blinde kommer til skade. For nylig er en beboer faldet over en løs flise og kommet til skade med knæ og hånd. Vi erindrer om et tidligere tilsagn om snarlig reparation. Vi anmoder om en tidsplan for reparationen.

2.      Asfaltbelægningen på vænger og stisystemer har mange revner og større huller. Veje og stier i området er 30 – 40 år gamle, og der er i den tid ikke sket nogen form for vedligeholdelse. Som bekendt har Profiber nedgravet lyslederkabler i området. Det har giver anledning til mange klager over manglende eller utilstrækkelige reparationer efter kabellægningen. Det var vor forventning, at kommunen, som ejer at disse vej- og fortovsanlæg, efter arbejdets færdigmelding ville foretage en grundig inspektion af gadenettet og foranledige alle skader udbedret. Dette er os bekendt ikke sket.

3.      Kloakkerne i stierne oprenses tilsyneladende ikke. Dette medfører, at de svømmer over i forbindelse med blot mindre regnbyger til gene for passagen på stierne. Vi anmoder om, at disse kloakker oprenses jævnligt.

4.      Mange hække i området er for brede og generer færdslen på veje og stier. Dette er ikke alene generende for kommunens maskiner, men også for cyklister og gående (bl.a. blinde). Problemerne er størst ud mod stierne, hvilket tidligere er drøftet med kommunen, som har stillet os i udsigt, at man vil inspicere området og rette henvendelse til de lodsejere, hvis hække bør klippes ind til lovlig bredde. Dette bør ske i forbindelse med første klipning i juni måned, hvorfor inspektion med efterfølgende påbud haster.

5.      Vi er i området stærkt generet af unge knallertkøreres manglende respekt for skilteforbudet for kørsel på stierne. Skiltningen er flere steder meget patineret og visse steder manglende. De af kommunen etablerede chikanebomme er alt for ofte ulåste efter snerydning, lampereparation o.l. Vi anmoder om større ansvarlighed overfor vedligeholdelse af dette i sig selv fornuftige system.

6.      I lighed med den nationale indsats mod for høje hastigheder i trafikken har vi i vort område også behov for en indsats. Venusvej er efter det forøgede antal lysreguleringer på Vejlevej blevet stærkt befærdet og meget benyttet som gennemfartsvej mod centrum. Hastighedsgrænsen på 50 kmt. overtrædes ofte voldsomt med øget risiko for områdets beboere. De seneste tiltag med opstribning og stopforbudsskilte, etablering af chikane med fodgængerovergang ved Jupitervej, samt opsætning af ”Din fart er” skilte har ikke haft tilstrækkelig effekt. Vi ønsker gerne etablering af chikaner ved Antaresvej og Neptunvej med henblik på at reducere hastigheden på vejen.

Vi foreslår, at kommunen efter behandling af ovenstående forhold snarest indkalder repræsentanter fra vor bestyrelse til et møde om afhjælpning af disse forhold. Vi ønsker gerne mødet afholdt før sommerferien, da vi er bekendt med, at nye bevillinger skal behandles i september.

08.05.2008 (God naboskik)

Bestyrelsen har besluttet at henstille til beboerne i vort område, at følgende regler for god naboskik overholdes, så vort kvarter lever op til sit navn (Stjernekvarter):

Hækklipning: Hække klippes 2 gange årligt (på begge sider). Hækkene må ikke vokse i bredden ud over skel (mange trænger til at blive klippet ind).

Nabohensyn: Undgå græsslåning, hækklipning, savning og anden støjende adfærd lørdag, søndag og helligdage efter kl. 14.00 i perioden 1.5. – 1.9.

Hold ryddeligt for affald m.v. omkring din parcel.

Hundeluftere bør fjerne hundenes efterladenskaber.

 

01.04.2008 (Sneglefangst)

Hvis man vil forebygge sommerens snegleplage, så er det på tide at gå i gang nu. Man kan naturligvis købe en ”sneglefanger” til 139 kr., men det kan gøres meget billigere: Klip et brugt yoghurtbæger e.l. over på langs, cirka på midten, klip et par huller i siden, fyld en slat øl i bunden (mærke uden betydning) og læg låget over. Derefter henstilles fælden, hvor sneglene typisk forekommer, og vips: næste dag kan der nemt være 10 – 20 snegleunger i fælden.