Herunder ses de gældende vedtægter for foreningen.

MEDLEMMER

§1

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser ved:

A

1. Opfyldelse af de servitutbestemte pligter og rettigheder over for Fredericia Byråd med den deraf følgende administration.

2. Forhandlinger med andre offentlige myndigheder og koncessionerede selskaber.

B

Oprettelse og drift af et fællesantenneanlæg i henhold til overenskomst med Fredericia Byråd.

§2

Foreningen kan, når det skønnes formålstjenligt, samarbejde med andre foreninger.

§3

Pligt til at være aktive medlemmer har alle parcelejere på de til grundene i staden Fredericia hørende jorder mtr. nr. 1b til 1cp og 1cr til 335 m.fl.

Pligt til at være passive medlemmer har andre parcelejere, der får et ønske om tilslutning til fællesantenneanlægget imødekommet. De har kun stemmeret i dette spørgsmål og er kun økonomisk forpligtet på dette område

KONTINGENT

§4

Størrelsen af det årlige kontingent for aktive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal. Det forfalder til betaling efter generalforsamlingens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 50,-.

For overskridelse af betalingsfristen fastsætter generalforsamlingen et gebyr.

ANTENNEBIDRAG

§5

Bidraget til drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kun medlemmer, der skriftligt tilmelder sig anlægget, har stemmeret. Øvrige medlemmer kan ikke forpligtes.

Tilslutningsafgiften betales kontant ved etableringen af anlægget.

Senere tilsluttede abonnenter betaler en tilslutningsafgift svarende til udgiften, herunder forrentning af en forholdsvis del af generalomkostningerne ved anlæggets etablering.

GENERALFORSAMLING

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og kun den kan give, ændre og fortolke foreningens lov.

§7

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal.

Indvarslingen til mødet sker ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel med angivelse af mødets dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning

2. Regnskab og budget

3. Bevillinger og fastsættelse af kontingent

4. Indkomne forslag

5. Valg

Under punkt 3 fastsættes det årlige vederlag til formand og kasserer.

Forslag til punkt 4 skal være formanden skriftlig i hænde senest 31. januar.

Intet betydningsfuldt forslag kan behandles med besluttende myndighed på generalforsamlingen, hvis det ikke forud har været bekendtgjort på dagsordenen.

§8

På den ordinære generalforsamling vælges formand, kasserer, 2-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer for 2 år ad gangen. Derudover kan der vælges op til 3 suppleanter, som skal indtræde i bestyrelsen ved vakancer.

På ulige årstal vælges formand, op til 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.

På lige årstal vælges kasserer, op til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsen skønner det formålstjenligt.

Formanden og 2 af bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlemmer bemyndiges til i forening at give forpligtende underskrift i de af generalforsamlingen vedtagne retshandler.

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser, for antenneforeningens vedkommende dog kun de tilsluttede medlemmer.

§9

Hvert parcel har 2 stemmer med de begrænsninger, der fremgår af §3, sidste stk. og §5, 2. stk. Stemmeret kan udøves af begge ægtefæller.

Hver stemmeberettiget kan stemme ved skriftlig fuldmagt fra højst 2 parceller.

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

Ved lovændringer skal dog mindst 50% af medlemmerne være repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter. Denne er under alle omstændigheder beslutningsdygtig. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsordenen for mødet.

REGNSKAB

§10

Kassereren aflægger særskilt regnskab for de i lovens § 1A og 1B nævnte formål. Ingen udgift kan afholdes uden attest fra formanden.

Formanden og kassereren er bemyndiget til i fællesskab at hæve på foreningens konti.

Foreningens midler kan anbringes i børsnoterede obligationer.

Al indbetaling skal ske gennem bank eller giro.

§11

De 2 valgte revisorer er forpligtet til i forening at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

FORENINGENS OPLØSNING

§12

Foreningen kan kun opløses med Byrådets godkendelse.

I tilfælde af opløsning, der skal vedtages med mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling, træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler til formål, der tjener grundejernes fællesinteresser.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sendes forslaget til urafstemning, og afgørelsen træffes da ved simpel stemmeflerhed.

Vedtaget den 18. marts 1969

Tiltrådt af Fredericia Byråd den 7. juli 1969

Revideret den 23. marts 1983

§8 revideret den 30. marts 2023, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling